059 61 05 91

Advocaat overnamen & fusies

Binnen het ondernemingsrecht nemen de bedrijfsovernames (acquisitions) en -fusies (mergers) een bijzondere plaats in. We verstrekken juridisch advies en begeleiding bij fusie- en overnamegesprekken en onderhandelingen. Daarbij zijn van tel: de inschatting van bedrijfswaarde en handelsfonds, aangevuld met wat het potentieel en strategisch belang kunnen zijn, zowel voor koper als verkoper. De vaste checklist voor overnames omvat minstens volgende acties.

 • Presentatie en doorlichting van de balansen.
 • Het in kaart brengen van de personeelsbezetting en de kwalificaties.
 • Algemene marktanalyse, waardering van het huidig klantenbestand en van de concurrentiepositie.
 • Doornemen van de lopende contracten met leveranciers, fabrikanten, toeleveraars, verdelers, franchisenemers, agenten, …
 • Bij aandelentransacties: inventaris van gebouwen en gronden, machines, automatisaties, wagenpark, voorraden, intellectuele eigendommen, licenties en vergunningen; alsook van bouw- of milieuovertredingen, fiscale- of schadeclaims, opzeggingen en andere onzichtbare elementen.
 • De waardebepaling, de prijszetting en het vastleggen van de betalingsvoorwaarden.

Onder de fusies vallen drie vormen te onderscheiden: de aandelenfusie, waarbij de aandelen samenkomen; de bedrijfsfusie of de transactie van louter activa/passiva; de juridische fusie van twee of meer rechtspersonen die opgaan in een nieuwe rechtspersoon. Varianten zijn: de joint venture, het partnerschap of de alliantie.

Schaalvergrotingen door fusie leveren in de regel een aantal synergiën op en kunnen toelaten de algemene kosten te drukken, het inkopen te verbeteren, de concurrentiepositie te verstevigen, aan marktverruiming te doen, een nieuw imago te creëren, de fiscale druk te verminderen, enzovoort.

We adviseren bedrijfsleiders en bestuurders bij de fusiekeuze en begeleiden ze doorheen het ganse proces. Hetzelfde geldt bij bedrijfsovernames.

Onze raadgevingen en juridische bijstand zijn ingegeven door wat enerzijds uw doelstellingen zijn, anderzijds wat wij als realistisch en opportuun inschatten.

Bemiddeling en negotiatie vereisen affiniteit met de bedrijfssector, financieel inzicht, mensenkennis en uiteraard juridische expertise. We beschikken daarover. En we hebben heel wat ervaring in de materie.

Ook voor buitenlandse transacties zijn we in de mood.

We zijn op onze beurt omringd met specialisten in accountancy, auditing, taxatie en fiscaliteit.

De opmaak en ondertekening van het overnamecontract dat alle gemaakte overeenkomsten op eenduidige wijze vastlegt, vormt de bekroning op het gepresteerde werk, het geoefende geduld en het vertrouwen dat u in ons hebt gesteld.

Bijzondere aandachtspunten voor de kandidaat-overnemer zijn:

Krijg een totaalbeeld van de onderneming en beding de kans ook met een brede kring aan sleutelfiguren te spreken zoals managers, familieleden, buren, sectorgenoten en cruciale klanten. Verifieer desnoods ook het opgegeven motief om te verkopen (gebrek aan opvolging, nood aan nieuwe uitdaging, onenigheid tussen aandeelhouders, ziekte, …)
 • Het is zeer belangrijk een sluitende clausule van niet-concurrentiebeding te laten opmaken om aan het koopcontract toe te voegen.
 • Voorzie tijdig voldoende middelen (voor de koopsom plus de kosten) en ga na of er opportuniteit is de verkoper te laten meefinancieren.
 • Soms kan het interessant zijn een zeker gedeelte van de koopsom te laten afhangen van het toekomstig resultaat van de onderneming.
 • Zorg er alleszins voor dat de verkoper volledige kennisoverdracht doet en u introduceert bij de belangrijke relaties.

De aandachtspunten voor de kandidaat-overlater of verkoper zijn:

Een zo exact mogelijke waardebepaling is deel van het succes. Ingeval van een mogelijke strategische overname kan de vraagprijs wat omhoog.
 • Er moet vooraf worden nagedacht over het gewenst type transactie: ofwel betreft het de verkoop van de aandelen en dus de totaliteit van de onderneming, ofwel gaat het om een louter activa/passiva-transactie, waarbij een fractie van de bezittingen en schulden worden overgeheveld zoals machinepark, medewerkers, knowhow, voorraden, klantenbestand.
 • De onderneming verkoopklaar maken impliceert een aantal acties die tijd kosten. Mogelijkheden zijn: optimaliseren van de kapitaalstructuur, opdelen in units, rationaliseren van processen, scheiden van bedrijfs- en privaatvermogen, afsplitsen onroerend goed, …
 • Denk ook aan de fiscus die zijn graantje wenst mee te pikken.
 • Bijkomende bekommernissen in hoofde van de verkoper kunnen gaan over diens verdere betrokkenheid in een of andere zin, behoud van tewerkstelling, bedrijfsnaam, de bedrijfslocatie.
 • Tenslotte bestaan een aantal alternatieven zoals management buy-in en management buy-out.