059 61 05 91

Advocaat erfenissen

Als geroutineerd advocatenkantoor in deze materie werken we op volgende wijze:

Ons baserend op ingezamelde informatie en stukken komen we tot een heldere en volledige analyse.

Deze zal de aanzet vormen voor het ondernemen van verdere stappen, steeds in samenspraak en met het einddoel voor ogen.

We houden eraan efficiënt en bij voorkeur pragmatisch te werken of te adviseren.

In het bijzonder zijn we als kantoor zeer vertrouwd met situaties waar een of andere vennootschapsvorm deel uitmaakt van de erfenis.

Het Belgische erfenis- of successierecht dat nog recentelijk (01 september 18) is gewijzigd om meer vrijheden in te bouwen voor de erflater, duidt bij overlijden de erfgenamen aan.

Daarbij zijn een aantal mogelijkheden aan de orde.

Ofwel is het erfrecht beheerst door een zogenaamd samenlevings – of huwelijkscontract, neergeschreven in een notarisacte. Daarin zijn geregeld: toewijzing en beheer van eigendommen of goederen; soms ook het vastleggen van de zakelijke betrekkingen tussen partners.

Ingeval van afwezigheid van een huwcontract is men aangewezen op het zogenaamde wettelijk stelsel. Dit maakt onderscheid tussen: enerzijds wat partners hadden de dag voor het huwelijk of het samenwonen, erna eventueel aangevuld met erfdelen en schenkingen; anderzijds het gemeenschappelijk opgebouwd vermogen.

Bij testament of wilsbeschikking, in een notariële acte vastgelegd of eigenhandig geschreven (onderhands), dient de juiste interpretatie te worden nagegaan, alsook of voldaan is aan het wettelijk kader.

In sommige gevallen, voornamelijk waar ook buitenlands onroerend tot de nalatenschap behoort, bestaat er een internationaal testament.

Schenkingen en donaties worden gedaan bij leven en kunnen gezien worden als interessante voorschotten op de erfenis. Ze zijn in principe onherroepelijk, kunnen zowel roerende als onroerende goederen bevatten en vormen een forse besparing op de erfbelasting.

Rechten van de erflater:

We leveren u als erflater bijstand en bekijken aan de hand van alle gegevens hoe uw kaarten liggen en op welke wijze nader kan worden geoptimaliseerd en naar wens bijgesteld. Daarbij komen een aantal kwesties van de actuele situatie beslist aan bod.

 • Wie uw erfgenamen zijn en wat hun respectievelijk erfdeel is.
 • In welke mate erfgenamen kunnen gefavoriseerd worden.
 • Welke percentages aan erfrechten zij zullen betalen.
 • In welke gevallen we onderscheid maken tussen volle eigendom, naakte of blote eigendom en vruchtgebruik.
 • Wanneer schenkingen of handgiften interessant kunnen wezen.
 • In welke gevallen het opmaken of wijzigen van een testament opportuun kan zijn.
 • Of het opnemen van een goed doel in uw geval te overwegen valt.

Rechten van de erfgenaam:

Anderzijds is er de positie van de (mogelijke) erfgenaam die zijn rechten wenst te kennen of te verdedigen. Ook langs deze zijde zijn een aantal punten onder de aandacht te brengen.

 • Op basis waarvan een erfenis of nalatenschap u toekomt als zijnde afstammeling (kind, kleinkind, adoptiekind) of bij gebrek daaraan: als ouder of derde.
 • Welk het erfdeel ervan is.
 • Welke uw erfrechten zijn als langstlevende of overlevende echtgenoot en wat in volle of blote eigendom en als vruchtgebruik wordt vererfd.
 • Idem voor partners en kinderen uit nieuw samengestelde gezinnen.
 • Of er een onderscheid werd gemaakt tussen een gewaarborgd en beschikbaar erfdeel.
 • Welke de berekeningswijze is voor de bepaling van het vruchtgebruik.
 • In welke situaties het geraadzaam kan zijn de erfenis te weigeren of te aanvaarden onder voorbehoud van boedelbeschrijving.